Als praktijkhouder neem ik de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. De invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vraagt bovendien om passende maatregelen.

Ik verwerk uw persoonsgegevens als:

 • U mijn website bezoekt (IP-adres) en een contactformulier invult
 • U zichzelf aanmeldt

Voor een goede logopedische behandeling is het noodzakelijk en is het mijn wettelijke plicht (WGBO) om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling(en). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

 De persoonsgegevens die door mij worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Behandeldata
 • Behandelgegevens
 • Medische geschiedenis
 • Gegevens levensloop
 • Bankrekeningnummer
 • Naam zorgverzekering en verzekerde-nummer

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 Website

Via mijn website wordt alleen uw IP-adres bewaard (bewaartermijn 1 maand) op de server. Hostnet. Via een verwerkersovereenkomst waarborg ik beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   

 Beveiliging

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner
 • Wachtwoorden
 • Beveiligde website. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
 • Beveiligde externe opslag van de dossiers

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 Klachten

Als u ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de door mij geboden zorg, vraag ik u met mij in gesprek te gaan. Veelal kan ik de situatie verduidelijken en leidt een gesprek tot de oplossing. Als dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.